HIRSIZLIK SUÇUNUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ HALİNDE, SUÇUN HEM BASİT HEM DE NİTELİKLİ HALLERİNİN GECE VAKTİ İŞLENMESİ DURUMUNDA BU NİTELİKLİ HALİN DE UYGULANMASI GEREKİR

Ceza Genel Kurulu         2020/253 E.  ,  2023/349 K.

“İçtihat Metni”

İtirazname No : 2020/27984
YARGITAY DAİRESİ : (Kapatılan) 13. Ceza
MAHKEMESİ :Asliye Ceza
SAYISI : 677-47

ÖZET : Hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi halinde, suçun hem basit hem de nitelikli hâllerinin gece vakti işlenmesi durumunda bu nitelikli hâlin uygulanması gerektiği belirtilmiştir. Somut olayda, sanık hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükmün gerekçe kısmında, eylemin saat 04.52 sıralarında gerçekleştiği kabul edilerek sanık hakkında TCK’nın 143. maddesinin tatbik edildiği belirtilmiş ise de, inceleme dışı sanık …’nin şikâyetçiye ait kamyonları tarif edip yer bilgisi de vermek suretiyle eylemi saat 00.00 sıralarında işlediklerini beyan etmesi ve aynı gece saat 04.52 sıralarında meydana gelen hırsızlık eyleminin başka bir mağdura yönelik olduğunun anlaşılması karşısında, incelemeye konu hırsızlık suçunun gece vakti işlendiği ve sonuç olarak sanık hakkında suçun gece vakti işlenmesi nedeniyle ceza artırımına gidilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığı kabul edilmiştir.

I. HUKUKİ SÜREÇ
Hırsızlık suçundan sanık …’nın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 142/1-b, 143, 53 ve 63. maddeleri uyarınca 2 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna ve mahsuba ilişkin Samsun 2. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 18.07.2012 tarihli ve 289-1283 sayılı hükmün, sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay (Kapatılan) 13. Ceza Dairesince 28.10.2014 tarih ve 1343-30017 sayı ile; “Şikâyetçinin 23.06.2011 tarihli oturumda suçtan kaynaklanan zararının karşılanmadığını beyan ettiği, buna karşılık sanık …’ın, şikâyetçinin bulunmadığı 21.07.2011 tarihli oturumda zararı karşıladığını söylediğinin anlaşılması karşısında, zararın tazmininin gerçekleşip gerçekleşmediği mağdurdan sorulmadan ve TCK’nın 168. maddesinin uygulanma koşulları değerlendirilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,” isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmiştir.
Bozma ilamına uyan Yerel Mahkemece devam olunan yargılama sonucunda 03.02.2015 tarih ve 677-47 sayı ile sanığın önceki hüküm gibi TCK’nın 142/1-b, 143, 53 ve 63. maddeleri uyarınca 2 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna ve mahsuba karar verilmiştir.
Bu hükmün de sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay (Kapatılan) 13. Ceza Dairesince 08.10.2018 tarih ve 3928-13371 sayı ile onanmasına karar verilmiştir.
II. İTİRAZ SEBEPLERİ
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 07.05.2020 tarih ve 2020/27984 sayı ile; “Şikâyetçinin eylem saatini tam olarak bildirmemesi, sanığın aşamalarda suçlamayı kabul etmeyerek bu konuda bir bilgi vermemiş olması, diğer sanıkların da suç saatiyle ilgili net bir bilgi vermemeleri, sanıkların aynı gece birden çok eyleme karışmış olmaları, kolluk görevlileri tarafından düzenlenen 13.05.2011 tarihli tutanakta sanıkların araçlarının 04:52-53 sıralarında görüntülenmiş olması, suç tarihinde yaz saati uygulaması da göz önüne alındığında UYAP’a göre güneşin doğuş saatinin 05:14 olması karşısında, sanık …’nin eylem saatiyle ilgili netlik bulunmayan beyanları dışında, suçun gece vakti işlendiği hususundaki delillerin neler olduğu ortaya koyulup tartışmadan suçun gece vakti işlendiğinden bahisle sanık hakkında TCK’nın 143. maddesinin uygulandığı,” görüşüyle itiraz yoluna başvurmuştur.
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 308. maddesi uyarınca inceleme yapan Özel Dairece 16.06.2020 tarih ve 6297-5621 sayı ile itiraz nedenlerinin yerinde görülmediğinden bahisle Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilen dosya, Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır.
III. UYUŞMAZLIĞIN KAPSAMI VE KONUSU
İtirazın kapsamına göre inceleme, sanık … hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükümle sınırlı olarak yapılmıştır.
Özel Daire ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasında oluşan ve Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; sanık hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükümde TCK’nın 143. maddesinin uygulanma koşullarının bulunup bulunmadığının belirlenmesine ilişkindir.
IV. OLAY VE OLGULAR
İncelenen dosya kapsamından;
Şikâyetçinin 13.05.2011 tarihinde … Mahallesi üzerinde park hâlinde bulunan iki adet kamyonundan mazot çalındığı yönünde müracaatta bulunması üzerine soruşturmaya başlanıldığı,
Olay yeri inceleme raporunda; suça konu kamyonların … Harfiyata ait … ve … sayılı … marka kamyonlar olduğunun, olay yerinde yapılan incelemede herhangi bir delil elde edilemediğinin, olay yerini gösteren güvenlik kamerası kaydı bulunmadığının bildirildiği,
Tahkikat devam ederken 13.05.2011 tarihinde gece saatlerinde … Bulvarı üzerinde bulunan … isimli mağdura ait iş makinesinden mazot çalındığının da tespit edilmesi üzerine olay yerinde yapılan araştırmada, suça konu aracın yanında bir adet şapka ve bıçak ele geçirildiği, olay yeri yakınında bulunan bir siteye ait güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde; gece saat 04.52 sıralarında gri renkli … marka … model bir aracın iş makinesinin yanına geldiğinin ve kimlik bilgileri tespit edilemeyen şahısların iş makinesinden mazot çaldıklarının anlaşıldığı, suçta kullanılan araca yönelik yapılan araştırmada, aracın plakası … olarak tespit edilip aynı aracın 11.05.2011 tarihinde gece saat 04.39 sıralarında … Market isimli iş yerinden hırsızlık olayına da karıştığının öğrenilmesi üzerine iş yerinden meydana gelen hırsızlık eylemine katılan erkek şahısların eşkâllerinin araştırıldığı, şahısların birkaç gün önce cezaevinden çıkan inceleme dışı sanık … ile arkadaşları olan inceleme dışı sanık …, sanık ve … olduklarının tespit edildiği, yakalanan …’in, samimi itirafta bulunarak; inceleme dışı sanık …’nin yönlendirmesi ile hırsızlık yaptıklarını, suçta kullanılmak üzere inceleme dışı sanık …’ın araç kiraladığını, … Market’e girdiklerini, ayrıca değişik araçlardan mazot çaldıklarını, iş makinesi yanında ele geçirilen şapkanın kendisine ait olduğunu, bıçağı ise depo kapağı açmakta kullandıklarını beyan ettiği, bu kapsamda 10.05.2011 tarihinde … ve …’e ait iş makinelerinden, 12.05.2011 tarihinde … ve şikayetçiye ait araçlardan mazot hırsızlığı eylemlerini sanık ve arkadaşlarının gerçekleştirdiği anlaşılarak incelemeye konu hırsızlık olayının bu şekilde aydınlatıldığı,
Ulusal Yargı Ağı Projesi Sistemindeki (UYAP) kayıtlardan; 13.05.2011 tarihinde … ili … ilçesinde güneşin saat 05.14’te doğup 19.43’te battığı,
Anlaşılmaktadır.
Şikâyetçi aşamalarda; … Büyükşehir Belediyesinin yol yapım işini üstlendiğini, 12.05.2011 tarihinde kamyonlarını … Mahallesi üzerinde bulunan … Camii’nin yanına park ederek istirahate ayrıldığını, ertesi sabah araçların yanına geldiğinde … plakalı kamyonunun mazot kapağının kırılarak 150 litrelik mazotunun; … plakalı kamyonunun da depo kapağının bir şekilde açılarak 300 litre mazotunun çalındığını, toplamda 1500 TL zararının olduğunu,
Bozma ilamı sonrasında ise; zararının giderilmediğini,
İnceleme dışı sanık … aşamalarda; sanığın teklifi üzerine mazot çalmayı kabul ettiğini, diğerlerinin ehliyeti olmadığı için suçlarda kullandıkları … plakalı aracı kendisinin kiraladığını, 12.05.2011 tarihinde geceleyin … Mahallesinde bulunan iki ayrı kamyondan mazot hırsızlığı eylemine katılıp katılmadığını hatırlamadığını,
İnceleme dışı sanık … aşamalarda; … Mahallesi üzerindeki caminin yanında park hâlinde bulunan iki kamyonun depo kapaklarını inceleme dışı sanık …’ın yanında getirdiği tornavida ile açtıklarını, orta boyuttaki 5 bidona mazotları çektiklerini, hırsızlık eylemini gece saat 00.00 sıralarında gerçekleştirdiklerini,
Beyan etmişlerdir.
Sanık aşamalarda; hırsızlık eylemlerine katılmadığını, suçlamayı kabul etmediğini savunmuştur.
V. GEREKÇE
A. İlgili Mevzuat ve Uyuşmazlık Konusuna İlişkin Açıklamalar
TCK’nın 143. maddesi suç ve karar tarihi itibarıyla “Hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte birine kadar artırılır.” şeklinde iken, 28.06.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanun’un 63. maddesiyle TCK’nın 143. maddesinde yer alan “üçte birine kadar” ibaresi “yarı oranında” biçiminde değiştirilmiştir.
Görüldüğü gibi hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi hâlinde cezanın hangi miktarda artırılacağı konusunda hâkime takdir hakkı tanınmışken yasal değişiklik sonrasında takdir hakkı bulunmaksızın yarı oranda artırım yapılacağı düzenlenmiştir.
Hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesindeki kolaylık, failin kimliğinin tespitindeki zorluk, mağdurun malı üzerindeki gözetim ve denetim imkânının sınırlı olması gibi nedenlerle hırsızlık suçunun hem basit hem de nitelikli hâllerinin gece vakti işlenmesi durumunda bu nitelikli hâlin uygulanması gerekmektedir.
TCK’nın 6. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde ise; “Güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresi” şeklinde gece vakti deyimi açıklanmış olup suçun gece vakti işlenip işlenmediği, Kanun’un bütün suçlar için geçerli olan 6. maddesi dikkate alınarak belirlenecektir.
B. Somut Olayda Hukuki Nitelendirme
Ulusal Yargı Ağı Projesi Sisteminde (UYAP) güneş doğuş batış çizelgesinde yapılan incelemede; 13.05.2011 tarihinde … ili … ilçesinde güneşin saat 05.14’te doğup saat 19.43’te battığı, yaz saati uygulaması da dikkate alındığında TCK’nın 6. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi uyarınca 21.43 ila 05.14 saatleri arasında kalan zaman diliminin gece vakti olduğu, her ne kadar Yerel Mahkemece hükmün gerekçe kısmında, eylemin saat 04.52 sıralarında gerçekleştiği kabul edilerek sanık hakkında TCK’nın 143. maddesinin tatbik edildiği belirtilmiş ise de, inceleme dışı sanık …’nin şikâyetçiye ait kamyonları tarif edip yer bilgisi de vermek suretiyle eylemi saat 00.00 sıralarında işlediklerini beyan etmesi ve aynı gece saat 04.52 sıralarında meydana gelen hırsızlık eyleminin başka bir mağdura yönelik olduğunun anlaşılması karşısında, incelemeye konu hırsızlık suçunun gece vakti işlendiği ve sonuç olarak sanık hakkında suçun gece vakti işlenmesi nedeniyle ceza artırımına gidilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığı kabul edilmelidir.
Bu itibarla; haklı nedene dayanmayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının reddine karar verilmelidir.
VI. KARAR
Açıklanan nedenlerle;
1- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının REDDİNE,
2- Dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 14.06.2023 tarihinde yapılan müzakerede oy birliğiyle karar verildi.